Investeren in duurzame ontwikkeling

CBF Keurmerk anbi 40

Klik op logo voor meer info

ANBI

Per 1 januari zijn de regels voor ANBI geregistreerde organisaties veranderd. Om het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen moeten de organisaties met bepaalde informatie naar buiten treden. Voor het gemak heeft stichting ASAP deze informatie in een tab op de website bij elkaar gevoegd. Wel zo overzichtelijk. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Naam

Algemene stichting voor Afrikaanse projecten (ASAP).

RSIN nummer/ fiscaal nummer

807497939

Contactgegevens

Adres:

Gansoordstraat 2
1411 RH Naarden-Vesting

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Telefoon: 035 - 6952878
KvK: 32067354
Rabobank: 38.37.05.967
SWIFT: RABONL2U
IBAN: NL59 RABO 0383705967

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit vijf leden, ieder gezamenlijk bevoegd (met andere bestuursleden). Dit zijn de bestuursleden:

1. Corina Alinda Johanna Bots Secretaris
2. Gerard Hendrik Bergsma Penningmeester
3. Sanne Marijn Steemers Voorzitter
4. Helena Margot de Wit Algemeen bestuurslid
5. Johannes Maria van Kesteren     Algemeen bestuurslid

Beleidsplan

Onderstaande is een samenvatting van het ASAP beleidsplan ten behoeve van dit jaarverslag. Het volledige beleidsplan is een separaat document, dat in 2013 herzien zal worden.

Missie en uitgangspunten

Stichting ASAP heeft als statutair doel "het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Afrika". Een drietal uitgangspunten vormt het startpunt voor het realiseren van onze missie.

Geïntegreerd

Armoede verlichten kan alleen door in samenhang te werken aan onderwijs, gezondheid, milieu en economie. Voldoende capaciteit van dorpen om zichzelf te organiseren is daarbij onontbeerlijk. Het beleidsmodel is weergegeven in figuur 2.
Lokaal gedragen: De dorpelingen stellen zelf hun prioriteiten en kunnen voorstellen voor projecten doen. In alle gevallen wordt van de betrokkenen een eigen bijdrage verwacht, dat kan in de vorm van geld, arbeid, materiaal, of een combinatie zijn.

Duurzaam

Bij elk project wordt gezorgd dat de resultaten op lange termijn duurzaam zijn. De verantwoordelijkheden voor bijvoorbeeld onderhoud worden vastgelegd, en er wordt een plan gemaakt om op lange termijn de projecten te kunnen financieren, bijvoorbeeld met hulp van de lokale overheid, of uit bijdragen van de betrokkenen.

Operating Model

Strategie en management

Dorpsorganisatie

ASAP werkt met behulp van vier pilaren

Onderwijs Gezondheid Milieu Economie
Kleuterschool Drinkwater Herbebossing Micro financiering
Basisschool Medische zorg Terugbrengen houtgebruik Infrastructuur
Voortgezet Hygiëne Landbeheer Sociaal
Beroepsonderwijs Malaria preventie   Ondernemerschap
Alfabetisering Gezinsplanning    

Fondsenwerving

Communicatie en jaarverslag

Financiën

Impact meting

Locatie

Geografisch beperkt de stichting zich tot afgelegen dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso, de tweede stad van Burkina Faso. ASAP zal nooit alle dorpen in de omgeving van Bobo Dioulasso kunnen bereiken, maar als we de dorpelingen kunnen leren zichzelf te ontwikkelen en als die kennis zich binnen de regio verspreidt, zal de invloed en het resultaat vele malen groter zijn dan de initiële inspanning.

De rol van ASAP

De aanpak die ASAP volgt is het ontwikkelen van mensen, hun vaardigheden, kennis en netwerken. We doen dit door het helpen uitvoeren van concrete projecten in de dorpen. Als de dorpelingen beter georganiseerd worden, beter opgeleid zijn en vooruitgang zien, zal ASAP zich geleidelijk terugtrekken.

ASAP ondersteunt het ontwikkelen van nieuwe initiatieven: Eén van de uitgangspunten van ASAP is dat wij dorpelingen helpen zélf te ontdekken hoe ze initiatieven kunnen ontplooien en hoe ze prioriteiten kunnen stellen. De Appreciative Inquiry methode is hierbij een belangrijk hulpmiddel. 

Dorpelingen kunnen te allen tijde met nieuwe initiatieven komen. De ASAP medewerkers in Burkina Faso helpen met het verder uitwerken van het voorstel. Doordat ASAP al jaren met dezelfde dorpen werkt, hebben we een hechte band opgebouwd met de dorpelingen en kunnen we de behoeften van dorpen goed begrijpen. Verzoeken van dorpelingen voor nieuwe projecten kunnen we in de regel daarom goed op hun effectiviteit beoordelen.

ASAP verschaft toegang tot financiële middelen: Eerst wordt er een voorstel opgesteld door de dorpelingen en het team van ASAP in Burkina Faso. Vervolgens wordt een plan gemaakt voor het verkrijgen van de financiële middelen. Waar mogelijk wordt gewerkt met leningen. Bij projecten die gericht zijn op onderwijs of infrastructuur wordt gewerkt met giften, altijd met een eigen bijdrage van de betrokkenen.

ASAP biedt ondersteuning bij de organisatie en realisatie van projecten: De rol van de ASAP medewerkers is afhankelijk van de complexiteit van het project en/of van de ervaring van de initiatiefnemers. Indien nodig schakelt ASAP lokale professionals in, zoals leraren, aannemers, bodem- en zadendeskundigen en voorlichters. 

ASAP biedt training en helpt met het opbouwen van kennis en relaties: ASAP biedt vele soorten training aan. De ene training is meer technisch van aard (hoe verbouw ik het beste maïs), de andere heeft een meer emanciperend karakter (hoe laat ik mijn stem horen als vrouw). ASAP helpt de dorpen ook relaties te leggen met overheidsinstellingen en bedrijven en het zelf opbouwen van netwerken.

ASAP als monitor van voortgang en resultaat: ASAP vindt het belangrijk om voortgang en resultaat inzichtelijk te maken. Hierbij zoeken we continu de balans tussen de kosten om informatie te verzamelen, en de waarde die deze informatie heeft op de programma's. Op jaarlijkse basis meten en rapporteren we over de realisatie van projecten in het jaarverslag. Elke drie tot vijf jaar wordt de gerealiseerde impact gemeten tegen vooraf vastgestelde targets, op basis waarvan het beleid indien nodig wordt bijgestuurd. De realisatie van projecten is beschreven in dit jaarverslag in bijlage.

Beloningsbeleid van de leden die het beleid bepalen: alle bestuursleden werken voor ASAP op vrijwillige basis. Zij krijgen dus geen salaris.

Beloningsbeleid voor personen die in dienst zijn van de ANBI: ASAP heeft een communicatie en fondsenwerving adviseur in dienst voor 24 uur per week. Deze adviseur wordt uitbetaald via cao Welzijn en Maatschappelijke dienstverlening in schaal 9.

Doelstelling van ASAP: Stichting ASAP heeft als statutair doel "het (doen) ontwikkelen, realiseren, ondersteunen en financieren van kleine ontwikkelingsprojecten in Burkina Faso". We bieden mensen in Burkina Faso de middelen om zelf de armoedespiraal te doorbreken.

Verslaglegging uitgeoefende activiteiten

Projecten van Stichting ASAP

Onderwijs

 • Schoolbibliotheek: het realiseren van bibliotheken op de basisscholen. Tevens is er elektriciteitsvoorziening op basis van zonne-energie in alle bibliotheken.
 • Particuliere middelbare agrarische school: een 4-jarige middelbare agrarische opleiding voor kinderen op het platteland.
 • Studiebeurzen: het jaarlijks verstrekken van studiebeurzen aan de beste leerlingen voor een middelbare opleiding of beroepsopleiding.
 • Lunchprogramma: schoolgaande kinderen in de dorpen dagelijks voorzien van een warme maaltijd.
 • Schooluniformen: het streven is alle kinderen te voorzien van een schooluniform.
 • Lerarentraining: het verbeteren van het onderwijs op de scholen door middel van het trainen van de leraren.
 • Alfabetiseringsprogramma: alfabetiseringsonderwijs voor volwassenen.

Gezondheid

 • Waterputten: het aanleggen van waterputten zodat de dorpelingen toegang krjjgen tot schoon drinkwater.
 • Klamboeproject: het distribueren van klamboes aan de bewoners van de dorpen, waarbij prioriteit wordt gegeven aan vrouwen met kinderen.
 • Hygiëneprogramma: kinderen op scholen bewust maken van het belang van goede hygiëne. 
 • Wc's: het bouwen van wc's om de hygiëne en de veiligheid van vrouwen en jonge meisjes op het platteland te verbeteren.

Economische ontwikkeling

 • Microkrediet voor vrouwen: het verstrekken van microkrediet aan vrouwenassociaties in de dorpen.
 • Moestuinproject voor vrouwen: het kweken van fruit en het laten verzorgen door moeders van schoolgaande kinderen. Jaarlijks doneren de moeders een gedeelte aan het lunchprogramma van de school en de overige opbrengst kunnen zij voor eigen gebruik of handel benutten.
 • Opzetten social business: het opzetten van bedrijven (o.a. kariteboter en agrarische projecten).

Milieu

 • Foyer Ameliore: foyer Amelioré betekent letterlijk 'de verbeterde vuurplaats'. Het is een innovatie in het koken die veel brandhout bespaart.
 • Herbebossingsproject: het jaarlijks planten van (fruit) bomen voor brandhout in Burkina Faso.

Trainingen voor associaties in de dorpen

 • Opleidingen voor verschillende associaties: ASAP ondersteunt verschillende associaties in de dorpen om zich verder te ontwikkelen.
 • Capaciteitsopbouw: trainingen gericht op het versterken van de kennis, de vaardigheden en de motivatie van dorpelingen.

Financiële verantwoording

Visie en aanpak

De fondswerving van de stichting ASAP is voornamelijk project georiënteerd. Een project wordt pas uitgevoerd als het benodigde geld voor dat project is geworven. Dit geldt ook voor meerjarenprojecten, zoals infrastructurele projecten en het beurzenprogramma. 

ASAP is volledig transparant bij alle transacties en in de organisatie is een duidelijke functiescheiding.

Resultaten over 2012

Fondswerving en de kosten daarvan

anbi1

De totale baten kunnen als volgt worden uitgesplitst:

anbi2

De begroting voor projecten in 2012 is op basis van 100% kans op donaties voor de projecten. De totale fondsenwerving is in 2012 dus beter dan wij maximaal verwacht hebben, ondanks de moeilijke economische situatie.

Opvallende verschillen zijn:

 • De donaties van privé personen en stichtingen is ruim € 70.000 hoger door de bijdrage van een nieuwe privé stichting. Donaties van gesubsidieerde instellingen is ruim € 20.000 lager dan begroot
 • Verkopen Burkin'Art is nu onder gebracht in aparte stichting AFF

Vermogensopstelling van de stichting over 2012:

anbi3

Informatie over de allocatie en samenstelling van de reserves:

anbi4

Belangrijke mutaties:

 • Het vermogen gebouwen en apparatuur is met bijna 300.000 toegenomen met name door het opzetten van de agrarische school
 • De opbrengsten voor het lunchprogramma zijn lager dan begroot door het afschrijven van onbetaalde balen koren
 • Bij het kunstmestfonds is er € 72.301 afgeschreven. Dit bedrag is zo hoog doordat er problemen waren met de klant die het mais gekocht heeft wat ASAP op voorraad had.
 • Het beurzenfonds is afgenomen door het verlengen van 11 beurzen op een betere (en duurdere) school 
 • Het ontwikkelcentrum in Bobo betreft een herclassificatie.
 • Bestemmingsreserve gebouwen LAP is bedoeld voor de financiering van de LAP.
 • De reserves zijn in totaal afgenomen doordat er meer aan uitgaven hebben plaatsgevonden dan met algemene giften kon worden gefinancierd.

De stichting houdt een spaarrekening aan bij de Rabobank, waarvan het tegoed direct opeisbaar is. De liquiditeiten in Burkina Faso worden aangehouden bij de BICIA-B (Banque Internationale de l'Industrie, du Commerce et de l'Agriculture du Burkina).

Evaluatie

De financiële situatie van de stichting is voor de korte termijn goed. De reserves zijn licht gedaald door een afname in giften die voor algemene doeleinden gebruikt kunnen worden. De begrote projecten zijn gerealiseerd en er zijn zelfs nieuwe projecten gestart. Het gebrek aan algemene giften is een terugkomend probleem waarvoor in 2013 een oplossing gezocht moet worden, omdat dit tot continuiteitsproblemen kan leiden.

De kosten voor fondsenwerving zijn met 6% relatief erg laag.

Vooruitblik

Ook voor 2013 geldt dat projecten pas worden uitgevoerd als er beschikbare middelen zijn. De belangstelling van particulieren en organisaties om goede doelen te steunen is er gelukkig nog onverminderd, de bedragen nemen echter merkbaar af. Daarbij komt een groot deel van de financiering van 2 belangrijke sponsors, die de financiering op langere termijn kwetsbaar maakt. 

Verder is de bijdrage van de beeldenverkoop door Stichting AFF teleurstellend door lagere verkopen. Door de lagere verkopen en inkoop van nieuwe beelden is de voorraad, die gefinancierd wordt door ASAP, toegenomen. 

Het aanboren van nieuwe bronnen, ook voor algemene doelen, binnen en buiten Nederland blijft daarom voor ASAP essentieel. Ook het vinden van nieuwe sponsors voor de lange termijn projecten is van belang voor de continuïteit.

Projecten met een continue karakter als schoolmaaltijden zullen met voorrang uitgevoerd blijven worden.


 

Lycée Agricole Privé (LAP)

LAP logo De afgelopen 13 jaar heeft ASAP onder andere 13 basisscholen gebouwd. Op het moment gaan er ruim 3.000 kinderen naar school in de door ASAP gesteunde dorpen. Ga naar de LAP website